You are here:

“Avaluació multidimensional de necessitats en cures pal·liatives: perspectiva del pacient oncològic, la família i els professionals de cures pal·liatives”